68nF 100V Mylar Capacitor 683J
BDT 25.00
47nF 630V Mylar Capacitor 473J
BDT 40.00
47nF 100V Mylar Capacitor 473J
BDT 25.00
4.7nF 630V Mylar Capacitor 472J
BDT 40.00
4.7nF 2KV Mylar Capacitor 473J
BDT 25.00
4.7nF 2KV Mylar Capacitor 472J
BDT 40.00
4.7nF 100V Mylar Capacitor 470J
BDT 25.00
33nF 400V Mylar Capacitor 333J
BDT 40.00
3.3nF 1000V Mylar Capacitor 332J
BDT 40.00
22nF Mylar Capacitor 223J
BDT 25.00
22nF 630V Mylar Capacitor 223J
BDT 40.00
22nF 2KV Mylar Capacitor 223J
BDT 40.00
22nF 1600V  Mylar Capacitor 223J
BDT 40.00
2200nF 500V Mylar Capacitor 225J
BDT 40.00
2.2uF 630V Mylar Capacitor225J
BDT 40.00
2.2uF 400V Mylar Capacitor 225J
BDT 40.00
2.2nF 100V Mylar Capacitor 222J
BDT 25.00
2.2K 250V Mylar Capacitor
BDT 40.00
1uF 630V Mylar Capacitor 105J
BDT 40.00
1uF 400V Mylar Capacitor 105K
BDT 40.00
1nF 100V Mylar Capacitor 102J
BDT 25.00
1500pF 100V Mylar Capacitor 152K
BDT 25.00
10nF 100V Mylar Capacitor 103J
BDT 25.00
100nF 400V Mylar Capacitor .1K
BDT 40.00